Consentiment per al tractament de dades personals

 

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formem part dels tractaments de titularitat de l’Ajuntament de Roquetes.

 

Responsable: Ajuntament de Roquetes.

Finalitat: la gestió de l’activitat sol·licitada.

Destinataris: es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l’exercici de les seves competències, a altres organismes en els supòsits legalment establerts legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.

Drets: en relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament o a través del tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament https://roquetes.eadministracio.cat/dossier.9. Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu electrònic a: [email protected].

Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la següent adreça: https://roquetes.eadministracio.cat/privacy.14.